4 เมษายน 2557

  
       
          สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อไร่ กำหนดจัดกระบวนการเรียนรู้สมาชิกศูนย์การจัดการศัตรูพืชชุมชน
              วันที่ 22 เมษายน 2557  ณ  ศูนย์การจัดการศัตณูพืชชุมชน
  หมู่ที่ 1 ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด
          ข่าวเตือนการระบาดศัตรูพืช ประจำเดือน  มีนาคม  2557
           
       
   วันที่ 27   มีนาคม   2557
   นายวิชิต ตุ้มสกุล เกษตรอำเภอบ่อไร่
   พร้อมด้วย จนท.ผู้รับผิดชอบงานสถาบัน
   เกษตรกร และจนท.ผู้รับผิดชอบตำบล
   นนทรีย์ เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อม
   โรงเรียนเพียงหลวง 6 ในทูลกระหม่อม
   หญิงอุบลรัตนราชกัญญาฯ ณ โรงเรียน
   เพียงหลวง 6 ตำบลนนทรีย์ อำเภอบ่อไร่
   จังหวัดตราด

   วันที่  26  มีนาคม   2557
   นายอลงกรณ์ แอคะรัจน์ นายอำเภอบ่อไร่
   เป็นประธานในการประชุมคณะอนุ
   กรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนอำเภอ
   บ่อไร่ ปี 2557 ณ ห้องประชุมที่ว่าการ
   อำเภอบ่อไร่ (ชั้น 2) ตำบลบ่อพลอย
   อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด
     

   วันที่  17  มีนาคม   2557
   สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อไร่  ดำเนินการ
   จัดกระบวนการเรียนรู้ให้แก่สมาชิก 
   ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน หมู่ที่ 1
   ตำบลบ่อพลอย  และนำเกษตรกรสำรวจ
   ติดตามสถานการณ์ศัตรูพืช
   ณ  สวนผลไม้ สมาชิกศูนย์จัดการศัตรูพืช
   ชุมชน  ในพื้นที่หมู่ที่ 1 ตำบลบ่อพลอย
   อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด   

ประมวลภาพกิจกรรม  
  เตือนภัยเกษตร    รายงานสถานการณ์ภัยพิบัติด้านการเกษตร   
  เตือนการระบาดศัตรูพืช    หนอนชอนใบส้ม     โรคใบขีดโปร่งแสงในข้าว   
  ราคาสินค้าเกษตร     ณ  ตลาดกลาง/ ตลาดที่สำคัญ                                  
   ตรวจสอบ  ราคายางพารา  
   เกณฑ์ราคากลางอ้างอิง/ราคาขายข้าวเปลือก  โครงการประกันรายได้เกษตรกร                        
   
การปลูกพืชไร้ดิน
จากอดีตที่ผ่านมา การปลูกพืช
ไร้ดินถือเป็นการปลูกพืช
โดยใช้เทคโนโลยีจาก  

เคล็ดลับ "ดื่มน้ำ" ได้สุขภาพ
เมื่ออากาศเย็นลงจนทำให้ใครหลายคน
รู้สึกหนาวและอาจป่วยไข้ไม่สบาย
เพราะอากาศเปลี่ยนแปลง   
แมลง !!! ประโยชน์และ
รายได้ ที่ไม่ควรมองข้าม

ประโยชน์และผลผลิตที่ได้จาก
"แมลง" มีมากมาย  
วิธีคลายง่วง !! ช่วงบ่าย
หากคุณเป็นคนหนึ่งที่หาวแล้วหาวอีก
ต้องทนทรมานกับความง่วงช่วงบ่าย
ทำให้เสียสมาธิ ในการ