ตำนานพลอยบูรพา  ตระการตาน้ำตกคลองแก้ว  มากแนวป่าไม้อุทยาน   เบิกบานการค้าชายแดนเนินสี่ร้อย
งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day)
และบริการการเกษตรเพื่อเร่ิมต้นฤดูการผลิตใหม่ ปี 2560
เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2560
ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรบ้านทุ่งตอง
หมู่ 5 ต.นนทรีย์ อ.บ่อไร่ จ.ตราด

ดูวีดีโอทั้งหมด
  สำรวจ "วาตภัย" หมู่ 1 ต.ช้างทูน
วันที่ 9 พฤษภาคม 2560
นายพิศิษ กัณฑิโกวิท เกษตรอำเภอบ่อไร่ มอบหมายให้นางสาววิริยา ศรีวิรัญ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อไร่ สำรวจความเสียหายจากวาตภัย เมื่อวันที่ 8 พ.ค.60 ในพื้นที่ บ้านคลองขวาง หมู่ 1 ต.ช้างทูน อ.บ่อไร่ จ.ตราด ซึ่งมีเกษตรกรประสบภัย 2 ราย ต้นยางพาราโค่นล้มประมาณ 1 ไร่ โดยได้ประสานกับผู้ใหญ่บ้าน และองค์การบริหารส่วนตำบลช้างทูน เพื่อดำเนินการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรต่อไป
  ประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ครั้งที่ 5/2560
วันที่ 9 พฤษภาคม 2560
เวลา 09.00 น. นายพิศิษ กัณฑิโกวิท เกษตรอำเภอบ่อไร่ มอบหมายให้นายนฤพนธ์ สุโพธิวรรณ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อไร่ เข้าร่วมประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ครั้งที่ 5/2560 ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอบ่อไร่ จ.ตราด โดยมี นายภานุวัฒน์ พุทธเกสร นายอำเภอบ่อไร่ เป็นประธานการประชุม ซึ่งสำนักงานเกษตรอำเภอบ่อไร่ ได้แจ้งประชาสัมพันธ์การประกวดผลไม้ และกิจกรรมต่างๆ ในงานประกวดผลไม้และของดีอำเภอบ่อไร่ ประจำปี 2560 ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียน และปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ปี 2560 เพื่อรองรับการช่วยเหลือ และการเข้าร่วมโครงการต่างๆ จากภาครัฐ
  "วันรณรงค์ประชาสัมพันธ์" โครงการป้องกันกำจัดศัตรูมะพร้าว (หนอนหัวดำ) ด้วยวิธีผสมผสานแบบครอบคลุมพื้นที่
วันที่ 8 พฤษภาคม 2560
นายพิศิษ กัณฑิโกวิท เกษตรอำเภอบ่อไร่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อไร่ ร่วมงาน "วันรณรงค์ประชาสัมพันธ์" โครงการป้องกันกำจัดศัตรูมะพร้าว (หนอนหัวดำ) ด้วยวิธีผสมผสานแบบครอบคลุมพื้นที่ โดยการมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน ณ สวนมะพร้าวของคุณศิริพร แจ่มเวหา ม.2 ต.แหลมงอบ อ.แหลมงอบ จ.ตราด โดยมีนายพงษ์ศักดิ์ เอมดวง เกษตรจังหวัดตราด เป็นประธานในพิธี โดยกลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดตราด ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอแหลมงอบ มีหัวหน้าส่วนราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดตราด เกษตรอำเภอ เจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรจังหวัด และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรอำเภอ ร่วมงานพร้อมทั้งร่วมปล่อยแตนเบียนบราคอน เพื่อควบคุมหนอนหัวดำในแปลงปลูก ซึ่งมีเกษตรกรร่วมงาน จำนวน 100 คน สำหรับกิจกรรมประกอบด้วยฐานเรียนรู้จำนวน 4 ฐานเรียนรู้ ได้แก่ 
ฐานเรียนรู้ที่ 1 การตัดทางใบและเผาทำลาย ถ่ายทอดความรู้โดย เจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรอำเภอแหลมงอบ
ฐานเรียนรู้ที่ 2 การใช้ศัตรูธรรมชาติควบคุม (การปล่อยแตนเบียน) โดยศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดชลบุรี
ฐานเรียนรู้ที่ 3 การใช้สารเคมีฉีดเข้าต้น ถ่ายทอดความรู้ โดยศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดชลบุรี
ฐานเรียนรู้ที่ 4 การใช้สารเคมีพ่นทางใบ ถ่ายทอดความรู้โดยกลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดตราด ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองตราด 
ทั้งนี้เพื่่อเกษตรกรได้รับความรู้เกี่ยวกับ การป้องกันกำจัดหนอนหัวดำ สามารถนำไปปฏิบัติในแปลงปลูกของตนเอง ได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
  สำรวจ "วาตภัย" หมู่ 5 ต.ช้างทูน และหมู่ 1, 2 ต.หนองบอน
วันที่ 5 พฤษภาคม 2560
เวลา 10.30 น. นายพิศิษ กัณฑิโกวิท เกษตรอำเภอบ่อไร่ มอบหมายให้ นายนฤพนธ์ สุโพธิวรรณ น.ส.สานิตย์ ทองมาก นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และ น.ส.วิริยา ศรีวิรัญ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อไร่ สำรวจความเสียหายเบื้องต้นจากวาตภัย เมื่อคืนวันที่ 4 พฤษภาคม 2560 ในพื้นที่ ต.ช้างทูน และ ต.หนองบอน อ.บ่อไร่ จ.ตราด ซึ่งเกษตรกร ม.5 ต.ช้างทูน ประสบภัยจำนวน 3 ราย ต้นทุเรียนโค่นล้ม 7 ต้น ทุเรียนร่วงหล่นประมาณ 4 ตัน และ เกษตรกรในพื้้นที่ ม.1และ ม. 2 ต.หนองบอน ประสบภัย 15 ราย กฤษณาโค่นล้ม 1 ต้น และทุเรียนโค่นล้มประมาณ 30 ต้น ผลร่วงหล่นประมาณ 20 ตัน ในเบื้องต้นได้ประสานกับผู้นำชุมชน เพื่อดำเนินการในลำดับต่อไป
 ตรวจประเมินแปลงเบื้องต้น GAP พืช ต.ช้างทูน
วันที่ 5 พฤษภาคม 2560
นายพิศิษ กัณฑิโกวิท เกษตรอำเภอบ่อไร่ มอบหมายให้ นายนฤพนธ์ สุโพธิวรรณ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และ น.ส.วิริยา ศรีวิรัญ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อไร่ ตรวจประเมินแปลงเบื้องต้น ของเกษตรกรผู้ยื่นคำขอรับรองแหล่งผลิตพืช GAP ในพื้นที่บ้านตระกูลพัฒนา หมู่ 6 ต.ช้างทูน อ.บ่อไร่ จ.ตราด จำนวน 3 แปลง ซึ่งเป็นเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียน มังคุด ลองกองและเงาะ จากการตรวจประเมินแปลงเบื้องต้น เกษตรกรปฏิบัติตามข้อปฏิบัติ ตามมาตรฐาน GAP มีผลการตรวจประเมินผ่านทั้ง 3 แปลง โดยทางสำนักงานเกษตรอำเภอบ่อไร่ จะรายงานผลให้สำนักงานเกษตรจังหวัดตราดทราบ และดำเนินการตรวจประเมินแปลงรอบที่ 2 โดยกรมวิชาการเกษตรในลำดับต่อไป
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็ปไซต
ข้อมูลพื้นฐานอำเภอ
ข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตร
แผนที่ชุดดินด้านการปลูกพืช
ปฏิทินการผลิตพืช
สถานการณ์ผลิตพืชเศรษฐกิจ
คาดคะเนผลผลิตไม้ผล
 
สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อไร่
หมู่ที่ 4  ตำบลบ่อพลอย  อำเภอบ่อไร่  จังหวัดตราด 23140 โทร. 0-3959-1045
กรมส่งเสริมการเกษตร  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ติดต่อ webmaster : tra_borai@doae.go.th  update : 10/05/60