21 สิงหาคม 2557
 
          เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความจงรักภักดี เนื่องในโอกาสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
              ทรงมีพระชนมายุครบ 60 พรรษา 2 เมษายน 2558
สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อไร่ ขอเชิญชวนเกษตรกรและประชาชนทั่วไป
              ร่วมกันปลูกไม้ผลยืนต้น ตามโครงการเฉลิมพระเกียรติผลูกไม้ผลยืนต้นครัวเรือนละต้นฯ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2557
              ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2557

          ขอเชิญเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปีมาขึ้นทะเบียน และขอใบรับรองการปลูกข้าวนาปี ได้ตั้งแต่วันนี้ ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ
              ที่ท่านมีแปลงเพาะแปลูก ท่านจะได้รับสิทธิประโยชน์จากทางราชการที่จะดูแลให้ได้รับผลผลิตที่มีคุณภาพ
                     1. ประหยัดค่าใช้จ่ายด้านต้นทุน
 2. สนับสนุนวงเงินสินเชื่อ  3. การตรวจเยี่ยมแปลงโดยนักวิชาการ
                     4. เข้าร่วมการประกันภัย
 5. อื่นๆ อีกมากมาย
       
   วันที่  8  กรกฎาคม   2557
   นายนเรศ ฝีปากเพราะ เกษตรจังหวัดตราด
   นำคณะหัวหน้ากลุ่มฯ/ เจ้าหน้าที่
   สำนักงานเกษตรจังหวัดตราด
   เยี่ยมเยียนอำเภอบ่อไร่ โดยมี
   นายอลงกรณ์ แอคะรัจน์ นายอำเภอบ่อไร่
   นายวิชิต ตุ้มสกุล เกษตรอำเภอบ่อไร่
   หัวหน้าส่วนราชการฯ และ อกม.อ.บ่อไร่
   ให้การต้อนรับ และร่วมกันปลูกไม้ผล
   ยืนต้นโครงการเฉลิมพระเกียรติปลูก
  ไม้ผลยืนต้นครัวเรือนละต้นเนื่องในโอกาส
   สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
   สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระชนมายุ
   ครบ 60 พรรษา 2 เมษายน 258
   ณ บริเวณสำนักงานเกษตรอำเภอบ่อไร่
  

   วันที่  18   มิถุนายน   2557
   นายสาโรจน์ ถันจันทร์ นวส.ปฏิบัติการ
   สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อไร่
   เป็นวิทยากรในการถ่ายทอดความรู้
   เรื่อง การเพาะเห็ดและการปลูกผัก
   ให้แก่ สมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียน
   เพียงหลวง 6  จำนวน 60 คน
   ณ โรงเรียนเพียงหลวง 6  ตำบลนนทรีย์
   อำเภอบ่อไร่  จังหวัดตราด
     

   วันที่  13   มิถุนายน   2557
   นายวิชิต ตุ้มสกุล เกษตรอำเภอบ่อไร่
   เป็นประธานและร่วมปลูกป่า
    ตามโครงการพัฒนาปลูกต้นไม้
   ปรองดองสมานฉันท์  เพื่อการ
   สร้างความรัก  ความสามัคคี
   ณ ป่าเฉลิมพระเกัยรติบ้านหนองไม้หอม
   หมู่ที่ 5 ตำบลช้างทูน อำเภอบ่อไร่
   จังหวัดตราด

ประมวลภาพกิจกรรม  
  เตือนภัยเกษตร    รายงานสถานการณ์ภัยพิบัติด้านการเกษตร   
  เตือนการระบาดศัตรูพืช    เพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง     โรคไหม้ข้าว   
  ราคาสินค้าเกษตร     ณ  ตลาดกลาง/ ตลาดที่สำคัญ                                  
   ตรวจสอบ  ราคายางพารา  
   เกณฑ์ราคากลางอ้างอิง/ราคาขายข้าวเปลือก  โครงการประกันรายได้เกษตรกร                        
   
แมลง !!! ประโยชน์และ
รายได้ ที่ไม่ควรมองข้าม

ประโยชน์และผลผลิตที่ได้จาก
"แมลง" มีมากมาย  
วิธีคลายง่วง !! ช่วงบ่าย
หากคุณเป็นคนหนึ่งที่หาวแล้วหาวอีก
ต้องทนทรมานกับความง่วงช่วงบ่าย
ทำให้เสียสมาธิ ในการ  
 
การปลูกพืชไร้ดิน
จากอดีตที่ผ่านมา การปลูกพืช
ไร้ดินถือเป็นการปลูกพืช
โดยใช้เทคโนโลยีจาก  

เคล็ดลับ "ดื่มน้ำ" ได้สุขภาพ
เมื่ออากาศเย็นลงจนทำให้ใครหลายคน
รู้สึกหนาวและอาจป่วยไข้ไม่สบาย
เพราะอากาศเปลี่ยนแปลง