8 ตุลาคม 2557
 
          เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความจงรักภักดี เนื่องในโอกาสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
              ทรงมีพระชนมายุครบ 60 พรรษา 2 เมษายน 2558
สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อไร่ ขอเชิญชวนเกษตรกรและประชาชนทั่วไป
              ร่วมกันปลูกไม้ผลยืนต้น ตามโครงการเฉลิมพระเกียรติผลูกไม้ผลยืนต้นครัวเรือนละต้นฯ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2557
              ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2557

          ขอเชิญเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปีมาขึ้นทะเบียน และขอใบรับรองการปลูกข้าวนาปี ได้ตั้งแต่วันนี้ ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ
              ที่ท่านมีแปลงเพาะแปลูก ท่านจะได้รับสิทธิประโยชน์จากทางราชการที่จะดูแลให้ได้รับผลผลิตที่มีคุณภาพ
                     1. ประหยัดค่าใช้จ่ายด้านต้นทุน
 2. สนับสนุนวงเงินสินเชื่อ  3. การตรวจเยี่ยมแปลงโดยนักวิชาการ
                     4. เข้าร่วมการประกันภัย
 5. อื่นๆ อีกมากมาย
       
   วันที่  6  ตุลาคม   2557
   เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อไร่
   ร่วมกับผู้นำหมู่บ้านตำบลช้างทูน
   ร่วมกันสำรวจพื้นที่ทางการเกษตรที่
   ได้รับความเสียหายจากช้างป่าบุกเข้า
   ทำลาย ในพื้นที่ หมู่ที่ 4 ตำบลช้างทูน
   อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด
  

   วันที่  25  กันยายน   2557
   สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อไร่ ร่วมกับ
   องค์การบริหารส่วนตำบลช้างทูน
   จัดอบรมโครงการส่งเสริมการผลิต
   ปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพ  ตามหลักเศรษฐกิจ
   พอเพียงเพื่อลดต้นทุนการผลิต ให้แก่
   กลุ่มเกษตรกรตำบลช้างทูน จำนวน 50 คน
   ณ องค์การบริหารส่วนตำบลช้างทูน
   อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด
  

   วันที่  21  กันยายน   2557
   สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อไร่ ร่วมกับ
   องค์การบริหารส่วนตำบลช้างทูน
   จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติปลูกไม้ผล
   ยืนต้นครัวเรือนละต้น เพื่อถวายสมเด็จ
   พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
   ราชกุมารี ทรงมีพระชนมายุ ครบ 60
   พรรษา 2 เมษายน 2558 โดยมี
   นายวิชิต ตุ้มสกุล เกษตรอำเภอบ่อไร่
   และนายเกษม มั่นคง นายก อบต.ช้างทูน
   มอบกล้าไม้ผลให้กับประชาชน
   ตำบลช้างทูน  แล้วร่วมกันปลูกบริเวณ
   องค์การบริหารส่วนตำบลช้างทูน
   อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด
  

ประมวลภาพกิจกรรม  
  เตือนภัยเกษตร    รายงานสถานการณ์ภัยพิบัติด้านการเกษตร   
  เตือนการระบาดศัตรูพืช    เพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง     โรคไหม้ข้าว   
  ราคาสินค้าเกษตร     ณ  ตลาดกลาง/ ตลาดที่สำคัญ                                  
   ตรวจสอบ  ราคายางพารา  
   เกณฑ์ราคากลางอ้างอิง/ราคาขายข้าวเปลือก  โครงการประกันรายได้เกษตรกร                        
   
แมลง !!! ประโยชน์และ
รายได้ ที่ไม่ควรมองข้าม

ประโยชน์และผลผลิตที่ได้จาก
"แมลง" มีมากมาย  
วิธีคลายง่วง !! ช่วงบ่าย
หากคุณเป็นคนหนึ่งที่หาวแล้วหาวอีก
ต้องทนทรมานกับความง่วงช่วงบ่าย
ทำให้เสียสมาธิ ในการ  
 
การปลูกพืชไร้ดิน
จากอดีตที่ผ่านมา การปลูกพืช
ไร้ดินถือเป็นการปลูกพืช
โดยใช้เทคโนโลยีจาก  

เคล็ดลับ "ดื่มน้ำ" ได้สุขภาพ
เมื่ออากาศเย็นลงจนทำให้ใครหลายคน
รู้สึกหนาวและอาจป่วยไข้ไม่สบาย
เพราะอากาศเปลี่ยนแปลง