4 สิงหาคม 2558
 
          ขอให้เกษตรกรที่ขอขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับสำนักงานเกษตรอำเภอบ่อไร่ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2552-ปัจจุบัน
ที่ไม่มีรการแจ้งข้อมูลกิจกรรมด้านการเกษตร มาแจ้งปรับปรุงข้อมูลกิจกรรมด้านการเกษตร โดยเร่งด่วน 
ณ  สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อไร่  จังหวัดตราด  ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่  15  พฤษภาคม  2558 
ตามวันและเวลาราชการ หากพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าวจังหวัดตราดโดยสำนักงานเกษตรจังหวัดตราดจะพิจารณาทบทวนเกษตรกร
ที่ไม่มีการบันทึกข้อมูล กิจกรรมด้านการเกษตรให้สิ้นสุดสถานภาพของเกษตรกร  ตามระเบียบคณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ว่าด้วยการขึ้นทะเบียนเกษตรกร  พ.ศ.2554

       
   วันที่  25  กุมภาพันธ์   2558
   สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อไร่ จัดอบรม
   เกษตรกร GAP รายเดี่ยว โครงการผลไม้
   ปี 2558 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตร
   อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด
  

   วันที่  23-24  กุมภาพันธ์   2558
   ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร
   จังหวัดจันทบุรี ร่วมกับ สำนักงานเกษตร
   อำเภอบ่อไร่ จัดอบรมการฝึกอาชีพด้าน
   การเกษตร เรื่อง การเพาะเห็ดนางฟ้า
   และการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผึ้งและ
   ชันโรง ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
   ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ
   การผลิตสินค้าเกษตร ตำบลด่านชุมพล
   
อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด
  

   วันที่  20  กุมภาพันธ์   2558
   สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อไร่
   จัดอบรมเกษตรกรผ่านกระบวนการ
   เรียนรู้แบบมีส่วนร่วม โครงการผลไม้
   ปี 2558 เกษตรกรเป้าหมาย 80 ราย
   ณ หอประชุมอำเภอบ่อไร่ ตำบลบ่อพลอย
   อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด
  

ประมวลภาพกิจกรรม  
  เตือนภัยเกษตร    รายงานสถานการณ์ภัยพิบัติด้านการเกษตร   
  เตือนการระบาดศัตรูพืช    เพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง     โรคไหม้ข้าว   
  ราคาสินค้าเกษตร     ณ  ตลาดกลาง/ ตลาดที่สำคัญ                                  
   ตรวจสอบ  ราคายางพารา  
   เกณฑ์ราคากลางอ้างอิง/ราคาขายข้าวเปลือก  โครงการประกันรายได้เกษตรกร                        
   
แมลง !!! ประโยชน์และ
รายได้ ที่ไม่ควรมองข้าม

ประโยชน์และผลผลิตที่ได้จาก
"แมลง" มีมากมาย  
วิธีคลายง่วง !! ช่วงบ่าย
หากคุณเป็นคนหนึ่งที่หาวแล้วหาวอีก
ต้องทนทรมานกับความง่วงช่วงบ่าย
ทำให้เสียสมาธิ ในการ  
 
การปลูกพืชไร้ดิน
จากอดีตที่ผ่านมา การปลูกพืช
ไร้ดินถือเป็นการปลูกพืช
โดยใช้เทคโนโลยีจาก  

เคล็ดลับ "ดื่มน้ำ" ได้สุขภาพ
เมื่ออากาศเย็นลงจนทำให้ใครหลายคน
รู้สึกหนาวและอาจป่วยไข้ไม่สบาย
เพราะอากาศเปลี่ยนแปลง