ตำนานพลอยบูรพา  ตระการตาน้ำตกคลองแก้ว  มากแนวป่าไม้อุทยาน   เบิกบานการค้าชายแดนเนินสี่ร้อย
งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day)
และบริการการเกษตรเพื่อเร่ิมต้นฤดูการผลิตใหม่ ปี 2560
เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2560
ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรบ้านทุ่งตอง
หมู่ 5 ต.นนทรีย์ อ.บ่อไร่ จ.ตราด

ดูวีดีโอทั้งหมด
  เตรียมงาน "วันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตร เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2561"
วันที่ 17 มกราคม 2561
เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อไร่ ผลิตและขยายเชื้อราไตรโคเดอร์มา สำหรับให้บริการแก่เกษตรกรในงาน วันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตร เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2561 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 25 มกราคม 2561 ณ สวนเบญจมาศ ต.บ่อพลอย อ.บ่อไร่ ทั้งนี้เพื่อส่งเสริม ให้เกษตรกรใช้สารชีวภัณฑ์ ในการป้องกันและกำจัดโรค/แมลง หนึ่งในสถานีเรียนรู้ในงานดังกล่าว
  อบรม "ยุวเกษตรกรสู่ผู้นำทางการเกษตร"
วันที่ 17 มกราคม 2561
สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อไร่ นำโดย นายพิศิษ กัณฑิโกวิท เกษตรอำเภอบ่อไร่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อไร่ จัดอบรมถ่ายทอดความรู้ และฝึกทักษะด้านการเกษตร ให้กับสมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกร (การสร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร) เคหกิจเกษตร การบริหารจัดการ การตลาด การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ในหัวข้อ "ยุวเกษตรกรสู่ผู้นำทางการเกษตร และผู้ประกอบการรุ่นใหม่" โดยเป็นการฝึกอบรมการทำปุ๋ยหมัก แก่กลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนเพียงหลวง 6 ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ต.นนทรีย์ อ.บ่อไร่ จ.ตราด
 อบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรพืชมังคุด
วันที่ 16 มกราคม 2561
สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อไร่ นำโดย นายพิศิษ กัณฑิโกวิท เกษตรอำเภอบ่อไร่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อไร่ จัดอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรพืชมังคุด กิจกรรมโรงเรียนเกษตรกร แก่กลุ่มเตรียมความพร้อมแปลงใหญ่มังคุดบ่อไร่ วิทยากรโดย นายสมหวัง คำดี จากสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 จังหวัดจันทบุรี ณ สวนมังคุด นายเอื้อ ปานรัตน์ หมู่ที่ 1 ต.บ่อพลอย อ.บ่อไร่ จ.ตราด ทั้งนี้ เพื่อเป็นการถ่ายทอดความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมังคุด ซึ่งเป็นไม้ผลที่สำคัญทางเศรษฐกิจของอำเภอบ่อไร่ ให้มีคุณภาพดี ปลอดภัย และได้มาตรฐาน
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็ปไซต
ข้อมูลพื้นฐานอำเภอ
ข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตร
แผนที่ชุดดินด้านการปลูกพืช
ปฏิทินการผลิตพืช
สถานการณ์ผลิตพืชเศรษฐกิจ
คาดคะเนผลผลิตไม้ผล
 
สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อไร่
หมู่ที่ 4  ตำบลบ่อพลอย  อำเภอบ่อไร่  จังหวัดตราด 23140 โทร. 0-3959-1045
กรมส่งเสริมการเกษตร  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ติดต่อ webmaster : tra_borai@doae.go.th  update : 10/05/60