ตำนานพลอยบูรพา  ตระการตาน้ำตกคลองแก้ว  มากแนวป่าไม้อุทยาน   เบิกบานการค้าชายแดนเนินสี่ร้อย
งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day)
และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ ปี 2559
เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2559
ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรบ้านปะเดา
หมู่ 6 ต.ด่านชุมพล อ.บ่อไร่ จ.ตราด

ดูวีดีโอทั้งหมด
  ฝึกงานด้านการเกษตรแก่เจ้าหน้าที่
วันที่ 18 สิงหาคม 2559
นายพงษ์ศักดิ์ เอมดวง เกษตรจังหวัดตราด มอบหมายให้ นางสาวสานิตย์ ทองมาก นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อไร่ เข้าร่วมฝึกงานหลักสูตร ฝึกงานด้านการเกษตรแก่เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรจังหวัด/อำเภอ โครงการขับเคลื่อนศูนย์ปฏิบัติการ สู่บทบาทการให้บริการ และพัฒนาการเกษตรในพื้นที่ระยะที่ 2 ภาคตะวันออก ระหว่างวันที่ 15-19 สิงหาคม 2559 ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง ในวันนี้ (18 ส.ค.59) เป็นหลักสูตรการปลูก การดูแลรักษาและการขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับ โดยนาย นราธร สีตะพงศ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนายวีระยุทธ เทียรศิริ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง เป็นวิทยากรบรรยายและให้ความรู้ภาคปฏิบัติ
  ติดตามผลการเพาะเห็ดนางฟ้า ต.ช้างทูน
วันที่ 18 สิงหาคม 2559
นายพิศิษ กัณฑิโกวิท เกษตรอำเภอบ่อไร่ มอบหมายให้นางสาววิริยา ศรีวิรัญ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อไร่ ติดตามผลการเพาะเห็ดนางฟ้าของ นางสวัสดิ์ ภูมิเชวง และนายสุบิน เปรื่องเวช เกษตรกรหมู่ 2 ต.ช้างทูน อ.บ่อไร่ จ.ตราด ซึ่งเป็นสมาชิกกลุ่มผู้เพาะเห็ดนางฟ้าสร้างรายได้เสริม ต.ช้างทูน ภายใต้โครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกร ตามความต้องการของชุมชน เพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี 2558/59 โดยเกษตรกรสามารถเก็บผลผลิตเห็ดนางฟ้า ได้เฉลี่ยสัปดาห์ละประมาณ 4 กก./คน และมีแม่ค้าเข้ามารับซื้อในพื้นที่ ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 50-60 บาท ซึ่งในภาพรวมผลผลิตเห็ดนางฟ้าจากโครงการน ี้ยังคงไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาดในพื้นที่
  ปล่อยแตนเบียนไข่ไตรโคแกรมม่า
วันที่ 17 สิงหาคม 2559
นายพิศิษ กัณฑิโกวิท เกษตรอำเภอบ่อไร่ มอบหมายให้ น.ส.ธัญญาภรณ์ บอนแดง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และน.ส.วิริยา ศรีวิรัญ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อไร่ นำแตนเบียนไข่ไตรโคแกรมม่า ที่ได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดตราด จำนวน 50 แผ่น ไปปล่อยในแปลงของเกษตรกรในพื้นที่ ต.บ่อพลอย และ ต.ช้างทูน อ.บ่อไร่ จ.ตราด เพื่อกำจัดศัตรูพืชในสวนผลไม้และแปลงผัก
  เข้าร่วมประชุมประชาคม ต.นนทรีย์
วันที่ 17 สิงหาคม 2559
เวลา 14.00 น. นายพิศิษ กัณฑิโกวิท เกษตรอำเภอบ่อไร่ มอบหมายให้ นางญดา อัตติลากุล เจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อไร่ เข้าร่วมประชุมประชาคมตำบลนนทรีย์ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรีย์ อ.บ่อไร่ จ.ตราด เพื่อรับฟังข้อมูล และปัญหาที่เกี่ยวข้องนำมาแก้ไขปัญหา ให้ตรงกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่ พร้อมนี้สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อไร่ ได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเกษตรกร ในการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 59 และประชาสัมพันธ์โครงการช่วยเหลือเกษตรกร ชาวสวนผลไม้ ที่ประสบปัญหาภัยแล้ง ปี 59
  ร่วมประชุมชี้แจงโครงการ และผลการจัดทำร่างการศึกษาความเหมาะสม และการออกแบบรายละเอียด โครงการพัฒนาพื้นที่ชุมชนด่านชายแดน
วันที่ 16 สิงหาคม 2559
เวลา 09.00 น. นายพิศิษ กัณฑิโกวิท เกษตรอำเภอบ่อไร่ เข้าร่วมประชุมการชี้แจงโครงการ และผลการจัดทำร่างการศึกษาแผนงานหลักเบื้องต้น โครงการศึกษาความเหมาะสมและการออกแบบรายละเอียด โครงการพัฒนาพื้นที่ชุมชนด่านชายแดน จังหวัดตราด ณ ห้องประชุมโรงแรมเหลายาอินแลนด์รีสอร์ท อ.เมือง จ.ตราด โดยมี นายชาญศักดิ์ ถวิล รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานการประชุม
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็ปไซต
ข้อมูลพื้นฐานอำเภอ
ข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตร
แผนที่ชุดดินด้านการปลูกพืช
ปฏิทินการผลิตพืช
สถานการณ์ผลิตพืชเศรษฐกิจ
คาดคะเนผลผลิตไม้ผล
 
สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อไร่
หมู่ที่ 4  ตำบลบ่อพลอย  อำเภอบ่อไร่  จังหวัดตราด 23140 โทร. 0-3959-1045
กรมส่งเสริมการเกษตร  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ติดต่อ webmaster : tra_borai@doae.go.th  update : 18/10/58